PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Kvalifikācija -Komercpakalpojumu darbinieks

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums 4 gadi

Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība

Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Profesijas apraksts:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darbu koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli.
Izglītības procesa rezultātā tiek apgūtas zināšanas un prasmes:
- strādāt komandā, labi zināt valsts valodu, sarunāties vismaz vienā svešvalodā,
- būt godīgam, ievērot ētikas normas,
- ievērot komercinformācijas konfidencialitāti,
- pielietot modernās tehnoloģijas informācijas ieguvē, apstrādē un analīzē,
- spēt patstāvīgi plānot darba izpildi noteiktā termiņā, 
- spēt argumentēti aizstāvēt savu viedokli,
- noformēt un prezentēt sava vai grupas darba rezultātus,
- informēt par savas darbības rezultātiem,
- ievērot mazumtirdzniecības reglamentējošo likumdošanu,
- optimāli organizēt tirdzniecības tehnoloģisko procesu,
- nodrošināt mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu,
- atbildēt par materiālajām vērtībām,
- atrast un izvēlēties preču, iekārtu, pamatlīdzekļu piegādātājus,
- pārzināt un veidot preču sortimentu, slēgt preču piegādes līgumus,
- organizēt preču piegādi, pieņemt preces pēc kvalitātes un daudzuma, sagatavot preces pārdošanai,
- organizēt un veikt darbu tirdzniecības zālē,
- noformēt interjeru un sniegt informāciju- noformēt vitrīnas, nodrošināt reklāmu,
- pētīt pieprasījumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju,
- veikt darbus, kas saistīti ar preču kvalitātes saglabāšanu,
- nodrošināt pareizu tirdzniecības tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju.